ELEMENTY SKŁADOWE UMOWY POŻYCZKI

… czyli jak powinien wyglądać ten ważny dokument.

Dobrze skonstruowana umowa jest na wagę złota – szczególnie jeśli jej przedmiotem są pieniądze, a o nie przecież chodzi w porozumieniu pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy.

Przed podpisaniem warto sprawdzić, czy umowa pożyczki została skonstruowana tak, aby interesy obu zawierających ją stron zostały uwzględnione. Istotna jest również dbałość, aby niczego istotnego nie przeoczyć i nie pominąć, ponieważ kwestie nieuwzględnione w umowie niejednokrotnie musi rozstrzygać wymiar sprawiedliwości, z którym kontaktu lepiej unikać, jeśli tylko jest to możliwe.

Drobiazgowość i zapobiegliwość – lepiej sprawdzić umowę pożyczki kilka razy, niż raz przeoczyć

Przede wszystkim nie należy oszczędzać czasu przeznaczanego na tworzenie i dokładne przestudiowanie dokumentu, którego akceptację potwierdza się własnym podpisem, przyjmując tym samym wszystkie ewentualne konsekwencje.

W tym przypadku znaczenie mają nawet z pozoru nieistotne szczegóły. Należy więc przede wszystkim kilkakrotnie zweryfikować poprawność naniesionych danych – tak firmy udzielającej pożyczki online, jak i pożyczającego. Wychwyciwszy literówkę, trzeba koniecznie poprawić błąd i ponownie wydrukować wymaganą ilość egzemplarzy.

kluczowe elementy umowy pożyczki

Warto zwrócić uwagę również na datę i miejsce podpisania porozumienia – niezgodność z prawdą w tym przypadku może nieść ze sobą przykre konsekwencje.

Ten element zyskuje na znaczeniu głównie w związku z terminem spłaty czy okresem pozwalającym na odstąpienie od umowy (wynosi on 14 dni), który w wyniku pomyłki może na przykład ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Nie należy zaniedbać również kwestii zapisu kwoty – konieczny jest zapis liczbowy oraz słowny. Jedną z najważniejszych informacji jest również wysokość RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), którą pożyczkodawca jest zobowiązany wyliczyć i podać do wiadomości swojego klienta.

Warunki umowy: odsetki, termin spłaty, warunki przedłużenia

Kolejnym bardzo istotnym elementem we właściwie spisanej umowie pożyczkowej jest dokładne, wręcz uwzględniające drobiazgi, określenie warunków umowy. Muszą być w niej zawarte informacje na temat sposobu wypłacania pieniędzy, a także ich zwrotu.

Konieczne jest również zamieszczenie informacji na temat wysokości przelewu weryfikacyjnego, a także odsetek za zwłokę, przy czym odsetki nie powinny przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP, która aktualnie wynosi 10%.

W umowie należy zawrzeć również informacje dotyczące prowizji, kosztów działań windykacyjnych, a także wszelkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez pożyczającego w związku zarówno z wypełnianiem umowy, a tym bardziej – z naruszaniem jej warunków.

Jeżeli dana firma przewiduje przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, w umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu, jaki podobne działanie może obejmować, terminu spłaty, wysokości opłat związanych z ewentualną prolongatą.

Zapisy w umowie powinny również wyczerpywać temat egzekucji długów – jej formy, warunków i kosztów poniesionych w związku z wszczęciem postępowania windykacyjnego. Na końcu umowy powinny zostać opisane warunki reklamacji.

Umowa powinna zawierać również załączniki, pośród których musi widnieć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (jak powiedziano wcześniej, powinna ona zawierać informację o czternastu dniach, które kredytobiorca ma na rezygnację), a także dokładne tabele przedstawiające drobiazgowy wykaz opłat i prowizji.

Aby umowa była ważna konieczne są własnoręczne podpisy obu stron. Brak choćby jednego sprawia, że można ją w prosty sposób unieważnić.

W skrócie: Niezbędne elementy umowy pożyczkowej

Elementy, które bezwzględnie muszą znaleźć się w umowie pożyczkowej to:

 • dane obu stron – muszą być bezbłędnie naniesione;
 • data i miejscowość zawarcia – niezauważony błąd w dacie może skutkować skróceniem terminu odstąpienia od umowy (wynosi on tylko 14 dni) lub ograniczeniem czasu, po upływie którego należy zwrócić pożyczoną kwotę;
 • dokładna kwota pożyczki – konieczny jest zapis liczbowy i słowny;
 • informacje nt. Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania;
 • sposób wpłacenia pożyczonych pieniędzy oraz sposób ich zwrotu;
 • wysokość przelewu weryfikacyjnego;
 • wysokość odsetek za zwłokę;
 • prowizja;
 • koszty działań windykacyjnych oraz wszelkich innych opłat;
 • warunki przedłużenia czasu spłaty zobowiązań;
 • warunki reklamacji;
 • załączniki, pośród których można znaleźć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • tabele z drobiazgowymi informacjami na temat wszelkich opłat i prowizji.

Warto wspomnieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa klauzule niedozwolone, które jeśli znajdą się w umowie jaką pożyczkodawca zawiera z klientem, w sposób prawny nie wiążą konsumenta. Jeśli więc firma pozabankowa na przykład naliczy odsetki przekraczające czterokrotność stopy lombardowej NBP, konsument nie jest zobowiązany do uregulowania należności w takiej wysokości.

Niestety świadomość konsumentów w tej materii jest wyjątkowo niska, co rodzi sytuacje w których klienci poddają się woli wszelkiego rodzaju instytucji, niemające pokrycia w prawie.

W przypadku podpisywania umowy pożyczkowej (zresztą nie tylko takiej) istnieje masa szczegółowych ustaleń i informacji, które należy w niej zawrzeć w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji.

Aby w jakiś sposób wesprzeć pożyczkobiorców, portal E-Busines podjął się przygotowania petycji mającej chronić interes dłużników.

Nawet najdłuższe umowy przed podpisaniem należy bardzo wnikliwie przeczytać, aby uniknąć negatywnego zaskoczenia, kiedy wierzyciel pięściami pracowników firmy windykacyjnej zapuka do naszych drzwi lub urząd ochrony konsumenta pociągnie nas do odpowiedzialności za nie przestrzeganie prawa.