Elementy składowe umowy ramowej pożyczki

Dobrze skonstruowana umowa jest na wagę złota – szczególnie jeśli jej przedmiotem są pieniądze, a o nie przecież chodzi w porozumieniu pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Przed podpisaniem warto sprawdzić, czy umowa została skonstruowana tak, aby interesy obu zawierających ją stron zostały uwzględnione. Istotna jest również dbałość, aby niczego istotnego nie przeoczyć i nie pominąć, ponieważ kwestie nieuwzględnione w umowie niejednokrotnie musi rozstrzygać wymiar sprawiedliwości, z którym kontaktu lepiej unikać, jeśli tylko jest to możliwe.

dyskusja o zapisach umowy

Drobiazgowość i zapobiegliwość – lepiej sprawdzić coś kilka razy, niż raz przeoczyć

Przede wszystkim nie należy oszczędzać czasu przeznaczanego na tworzenie i dokładne przestudiowanie dokumentu, którego akceptację potwierdza się własnym podpisem, przyjmując tym samym wszystkie ewentualne konsekwencje. W tym przypadku znaczenie mają nawet z pozoru nieistotne szczegóły. Należy więc przede wszystkim kilkakrotnie zweryfikować poprawność naniesionych danych – tak firmy udzielającej pożyczki, jak i pożyczającego. Wychwyciwszy literówkę, trzeba koniecznie poprawić błąd i ponownie wydrukować wymaganą ilość egzemplarzy. Warto zwrócić uwagę również na datę i miejsce podpisania porozumienia – niezgodność z prawdą w tym przypadku może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Ten element zyskuje na znaczeniu głównie w związku z terminem spłaty czy okresem pozwalającym na odstąpienie od umowy (wynosi on 14 dni), który w wyniku pomyłki może na przykład ulec skróceniu lub wydłużeniu. Nie należy zaniedbać również kwestii zapisu kwoty – konieczny jest zapis liczbowy oraz słowny. Jedną z najważniejszych informacji jest również wysokość RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), którą pożyczkodawca jest zobowiązany wyliczyć i podać do wiadomości swojego klienta.

Warunki umowy: odsetki, termin spłaty, warunki przedłużenia

Kolejnym bardzo istotnym elementem we właściwie spisanej umowie pożyczkowej jest dokładne, wręcz uwzględniające drobiazgi, określenie warunków umowy. Muszą być w niej zawarte informacje na temat sposobu wypłacania pieniędzy, a także ich zwrotu. Konieczne jest również zamieszczenie informacji na temat wysokości przelewu weryfikacyjnego, a także odsetek za zwłokę, przy czym odsetki nie powinny przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP, która aktualnie wynosi 10%. W umowie należy zawrzeć również informacji dotyczących prowizji, kosztów działań windykacyjnych, a także wszelkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez pożyczającego w związku zarówno z wypełnianiem umowy, a tym bardziej – z naruszaniem jej warunków. Jeżeli dana firma przewiduje przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, w umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu, jaki podobne działanie może obejmować, terminu spłaty, wysokości opłat związanych z ewentualną prolongatą. Zapisy w umowie powinny również wyczerpywać temat egzekucji długów – jej formy, warunków i kosztów poniesionych w związku z wszczęciem postępowania windykacyjnego. Na końcu umowy powinny zostać opisane warunki reklamacji. Umowa powinna zawierać również załączniki, pośród których musi widnieć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (jak powiedziano wcześniej, powinna ona zawierać informację o czternastu dniach, które kredytobiorca ma na rezygnację), a także dokładne tabele przedstawiające drobiazgowy wykaz opłat i prowizji. Aby umowa była ważna konieczne są własnoręczne podpisy obu stron. Brak choćby jednego sprawia, że można ją w prosty sposób unieważnić.

Niezbędne elementy umowy pożyczkowej

Elementy, które bezwzględnie muszą znaleźć się w umowie pożyczkowej to:

 • dane obu stron – muszą być bezbłędnie naniesione;
 • data i miejscowość zawarcia – niezauważony błąd w dacie może skutkować skróceniem terminu odstąpienia od umowy (wynosi on tylko 14 dni) lub ograniczeniem czasu, po upływie którego należy zwrócić pożyczoną kwotę;
 • dokładna kwota pożyczki – konieczny jest zapis liczbowy i słowny;
 • informacje nt. Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania;
 • sposób wpłacenia pożyczonych pieniędzy oraz sposób ich zwrotu;
 • wysokość przelewu weryfikacyjnego;
 • wysokość odsetek za zwłokę;
 • prowizja;
 • koszty działań windykacyjnych oraz wszelkich innych opłat;
 • warunki przedłużenia czasu spłaty zobowiązań;
 • warunki reklamacji;
 • załączniki, pośród których można znaleźć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • tabele z drobiazgowymi informacjami na temat wszelkich opłat i prowizji.

W przypadku podpisywania umowy pożyczkowej (zresztą nie tylko takiej) istnieje masa szczegółowych ustaleń i informacji, które należy w niej zawrzeć w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji. Nawet najdłuższe umowy przed podpisaniem należy bardzo wnikliwie przeczytać, aby uniknąć negatywnego zaskoczenia, kiedy wierzyciel pięściami pracowników firmy windykacyjnej zapuka do naszych drzwi lub urząd ochrony konsumenta pociągnie nas do odpowiedzialności za nie przestrzeganie prawa. Powyżej znajduje się spis najważniejszych punktów zawierających informacje, których obecność powinna zostać bezwzględnie zweryfikowana przed złożeniem podpisu.

Sposoby windykacji pożyczkobiorców

Chwilówki to bez wątpienia szybka gotówka, która pozwala załatać budżet lub zdobyć środki potrzebne „na wczoraj”. Tym niemniej, pieniądze uzyskane w ten sposób nie stanowią darowizny, nie obarczonej koniecznością powrotu do prawomocnego właściciela. Konieczne jest niestety zwrócenie ich w terminie, który zaakceptowały podczas zawierania umowy obie sygnujące strony. Jeżeli osoba, która zdecydowała się na wzięcie pożyczki, spłaca swoje zobowiązanie zgodnie z umową, w relacji „klient-firma” nie pojawiają się zazwyczaj żadne problemy. Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy dłużnik miga się od spłaty rat pożyczki. Przedsiębiorstwo wykorzystuje wówczas narzędzia windykacyjne, które ma do dyspozycji. Jakie to narzędzia? W jaki sposób działają? Jaka jest ich skuteczność? Na te oraz wiele innych pytań postara się odpowiedzieć niniejszy tekst.

nakaz spłaty pożyczki w procesie windykacji

Wykrycie przyczyny, dla której zobowiązanie nie jest spłacane

Czasami niestety zdarza się, że klient zaciąga zobowiązanie, przy czym wcale nie zamierza go spłacać. Gdy nadchodzi czas oddawania pieniędzy, o nieuczciwym pożyczkobiorcy nie pozostaje żaden ślad. Wówczas firma staje przed dość dużym problemem. W takiej sytuacji może zrobić niewiele, jednak nie musi również pozostawać całkowicie bezczynna. Jeżeli zachodzi taki przypadek, sprawę można zgłosić na policję lub nawet do prokuratury, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono oszustwo, będące przecież przestępstwem. Warto jednak mieć świadomość, że organa ścigania dość nieprzychylnie patrzą na tego typu zgłoszenia. Tym niemniej, mają obowiązek je przyjąć. Jeśli dłużnik dotychczas spłacał raty, jednak zaprzestał tego w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi, właściciel przedsiębiorstwa może zaproponować mu ugodę, polegającą chociażby na umorzeniu odsetek. Jeśli dłużnik nie spłacił niewielkiej sumy, podczas gdy większość pieniędzy wróciła już do pożyczającego, warto zostawić sprawę, ponieważ ściganie takiej osoby z urzędu lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej nie miałoby większego sensu, gra w tym przypadku nie byłaby warta świeczki.

Firmy windykacyjne

Osoby prowadzące biznesy pożyczkowe bardzo często współpracują z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi, jak np. KRUK,  które profesjonalnie zajmują się egzekucją długów. Często zdarza się, że kancelarie prawne podejmują się odebrania od wierzyciela zaległych należności, a jeśli wszystkie sposoby zawiodą – również reprezentowania danej firmy w sprawie sądowej wytoczonej nieuczciwemu pożyczkobiorcy. Oczywiście za podobną usługę należy zapłacić. Warto więc przekalkulować, czy takie rozwiązanie jest korzystne.

Trzy etapy postępowania windykacyjnego

 1. Postępowanie przedsądowe

Jeśli termin spłaty minął, dokonuje się ostatecznego wezwania do zapłaty, w którym zostaje wyznaczony nieprzekraczalny termin zwrotu pożyczonej gotówki. Jeśli podobny dokument zostanie zignorowany lub zakwestionowany przez pożyczkobiorcę, następuje przejście do kolejnego etapu.

 1. Postępowanie sądowe

Tutaj wnosi się pozew o wydanie nakazu zapłaty, ponownie określając przy tym termin, w jakim pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrócenia pieniędzy. Jeśli wyrok jest korzystny dla firmy pożyczkowej, druga strona zobowiązana jest uregulować zadłużenie w terminie określonym przez sąd. Windykacja sądowa ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot długu, którym obciążony jest pożyczkobiorca. Kiedy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, sprawa zadłużenia zostaje automatycznie przekazana kancelarii komorniczej.

 1. Postępowanie egzekucyjne

Tutaj wyłaniają się zadania dla komornika sądowego, który jest zobowiązany do podjęcia czynności, sprowadzających się do interwencji, która polega na zajęciu mienia dłużnika w celu zaspokojenia potrzeb podmiotu udzielającego pożyczki. Komornik ma prawo do przejęcia wynagrodzenia niewypłacalnego pożyczkobiorcy. Może również zająć środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika oraz ruchomości lub nieruchomości należące do dłużnika.

W sytuacji, gdy osoba zadłużona nie odpowiada na wezwania do zapłaty, a w umowie zostało zapisane, że w przypadku określonej ilości wezwań i braku odpowiedzi na nie zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne, należy spodziewać się właśnie takiego obrotu sprawy. Sama windykacja może odbyć się drogą polubowną lub sądową. Koszt czynności windykacyjnych sądowych zostanie doliczony do zadłużenia pożyczkobiorcy. Windykator może ustalić nowy termin spłaty zobowiązania lub zaproponować dłużnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, które również będzie należało spłacać w wyznaczonym terminie.

Niespłacanie pożyczki w wyznaczonym terminie może wiązać się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci wszczęcia procesu windykacyjnego, który może w konsekwencji doprowadzić aż do zajęcia mienia nierzetelnego pożyczkobiorcy. Oczywiście w jego trakcie możliwe jest zawarcie ugody, której postanowień należy skrupulatnie przestrzegać, bo w przeciwnym razie dług będzie wzrastał.

Sposoby weryfikacji pożyczkobiorców

Każdy podmiot udzielający pożyczki – bank, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (tzw. SKOK) czy też różnego rodzaju prywatne firmy pożyczkowe, sprawdza zdolność kredytową swoich klientów. Zdarzają się bowiem przypadki, w których osoba chcąca pożyczyć pieniądze, nie jest w stanie ich oddać. W interesie każdej spośród wyżej wymienionych firm jest weryfikacja potencjalnych pożyczkobiorców. W jaki sposób dokonuje się jej w firmach pożyczkowych?

rozpoma weryfikacyjna w sprawie pożyczki

Dwuetapowy proces weryfikacji

Proces weryfikacji klienta przed podjęciem ostatecznej decyzji o pożyczeniu mu pieniędzy rozpoczyna się po złożeniu wniosku o pożyczkę i podzielony jest najczęściej na dwa etapy.

 • Etap 1:

Tutaj firma stara się przede wszystkim wejść w posiadanie danych dotyczących konta bankowego potencjalnego kredytobiorcy: numer konta i potwierdzenie, że jest ono kontem osobistym, należącym do osoby ubiegającej się o kredyt. W tym celu prosi go o wpłacenie jakiejś drobnej opłaty – w wysokości od 1 grosza do 1 złotówki. W formularzu potencjalny pożyczkobiorca deklaruje, że nie jest zadłużony, jednak pomimo tego konieczne jest sprawdzenie, czy nazwisko osoby chcącej pożyczyć gotówkę nie figuruje w bazach dłużników. Przeszukiwane bazy to BIG InfoMonitor, BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz KRD (Krajowy Rejestr Długów). Przeszukuje się również rejestry prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej. Znalezienie się na liście niewypłacalnych dłużników uniemożliwia pożyczenie pieniędzy w zdecydowanej większości instytucji, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Jeśli jednak pierwsza faza weryfikacji zakończy się dla potencjalnego klienta pomyślnie, można płynnie przejść do drugiej.

 • Etap 2:

Często drugi etap polega na odbyciu rozmowy telefonicznej, podczas której pracownik obsługi klienta świadczący usługi dla danej firmy pożyczkowej zadaje pytania, obejmujące zagadnienia takie, jak: aktualna sytuacja finansowa, sytuacja mieszkaniowa, status rodzinny, posiadane zobowiązania finansowe. Wszystkie powyższe pytania służą do dokonania oceny zdolności pożyczkowej. Sprawdza się w ten sposób, czy osoba chcąca skorzystać z usług danej firmy będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Czasami zdarza się, że po wykonaniu wyżej opisanych czynności pracownik prosi o przesłanie dokumentów uwierzytelniających osobę pożyczkobiorcy. Chodzi tu m.in. o: skan umowy o pracę, wyciąg z konta bankowego, odcinek renty lub emerytury, potwierdzenie wykonywania pracy podpisane przez przełożonego lub księgową.

Dodatkowe rodzaje weryfikacji stosowane w niektórych sytuacjach

Proces, o którym mowa może zostać poszerzony również o weryfikację telefonu komórkowego (polega ona na zakupieniu odpowiedniej usługi za pośrednictwem strony internetowej, w wyniku czego na podany numer otrzymuje się hasło, które należy wpisać w niewielkie okienko pojawiające się na ekranie komputera) , dowodu osobistego, jak również o wykonywaną przez eksperta weryfikację płynności finansowej. Często zdarza się, że dla zwiększenia limitu pożyczki klient może poddać się dodatkowym procedurom sprawdzającym, które mogą polegać np. na weryfikacji drugiego dokumentu ze zdjęciem – możliwe jest okazanie paszporu, prawa jazdy itd. Firma w tym samym celu może sprawdzić również rachunki za prąd, gaz czy telefon.

„Terminy ważności” poszczególnych sposobów weryfikacji

W przypadku chęci zaciągnięcia kolejnej pożyczki może okazać się, że wyniki sprawdzania pożyczkobiorcy pod kątem wypłacalności są ciągle ważne, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne poddawanie się pewnym procedurom. Poniżej widnieje spis poszczególnych sposobów weryfikacji wraz z okresem ich przydatności podczas ubiegania się o pożyczkę.

 • BIK, InfoMonitor, KRD – 6 miesięcy,
 • dowód osobisty – 12 miesięcy,
 • rachunek bankowy – bezterminowo,
 • telefon komórkowy – 3 miesiące,
 • weryfikacja telefoniczna – 12 miesięcy,
 • weryfikacja płynności finansowej – 3 miesiące,
 • weryfikacja ekspercka – trzeba poddawać się jej każdorazowo przed wzięciem pożyczki.

RRSO – najważniejsze informacje

RRSO to w pełnym brzmieniu rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Stanowi ona wskaźnik, mający charakteryzować kredyt – to najprostsza, ale również najbardziej ogólna definicja wyjaśnianego tutaj pojęcia. Wskaźnik, o którym mowa stanowi wyrażony w procentach całkowity, pełny koszt kredytu uwzględniający wszystkie inne koszty (odsetki, prowizje oraz pozostałe opłaty), które konsument zobowiązuje się zapłacić (poza ratami kredytu). Oto kilka podstawowych faktów dotyczących RRSO, które warto znać i wykorzystywać w przypadku brania pożyczki lub kredytu.

rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Fakt pierwszy

Wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia m.in. takie wartości, jak:

Fakt drugi

RRSO ma z założenia ułatwiać porównywanie ofert kredytowych. Zestawianie wskaźników dla poszczególnych propozycji kredytów pozwala w prosty i przyjazny sposób wybrać najkorzystniejszą dla kredytobiorcy opcję. Nie jest konieczne porównywanie wielu rubryk zamieszczonych w kilku tabelach, co kiedyś stanowiło dodatkową komplikację.

Fakt trzeci

RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, dzięki któremu możliwe jest porównanie ofert proponowanych przez banki, SKOK-i, a także wszelkiego rodzaju prywatne firmy pożyczkowe. Jest więc wyjątkowo uniwersalnym narzędziem, pozwalającym określić, od jakiego rodzaju instytucji i na jakich warunkach najbardziej opłaca się konsumentowi pożyczyć pieniądze. Znajduje więc wyjątkowo szerokie zastosowanie, co stanowi bez wątpienia ogromną zaletę.

Fakt czwarty

Wskaźnik w dużym stopniu upraszcza pożyczkobiorcy życie, ponieważ nie musi się on już dłużej zastanawiać, co ma największy wpływ na rzeczywisty koszt kredytu: wysokość oprocentowania, opłat, prowizji, czy może jednak harmonogram spłaty kredytu. Koszt wyrażony zostaje za pomocą tylko i wyłącznie jednej wartości liczbowej, nie zaś kilku, które następnie trzeba dodatkowo porównywać. Zasada jest w tym przypadku dziecinnie prosta: im wyższy jest wskaźnik, tym oferta droższa.

Fakt piąty

Banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe oraz sklepy prowadzące sprzedaż w systemie ratalnym informują klientów o wartości wskaźnika RRSO niemal dla każdego kredytu, ponieważ nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim. Dzięki temu, że wyżej wymienione instytucje są zobowiązane do wyliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, klient nie musi samodzielnie określać, co jest dla niego bardziej opłacalne. Wystarczy, że porówna ze sobą kilka liczb. Jest to wyjątkowo korzystna sytuacja dla osoby, która decyduje się na pożyczenie pieniędzy.

Fakt szósty

RRSO pozostaje w ścisłym związku z kredytem konsumenckim, którym to mianem określa się kredyt lub pożyczkę, co do której zasady udzielania określa ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 18 lipca 2001 r. (DzU 100/2001, poz. 1081 z późniejszymi zmianami). W przypadku tego rodzaju kredytu wprowadzone zostały pewne ograniczenia, polegające np. na tym, że okres kredytowania nie może być krótszy niż trzy miesiące, a kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych i nie większa niż 80 tys. złotych (lub równowartości powyższych kwot przedstawianych w innej walucie).

Fakt siódmy

RRSO jest wyliczana osobno dla każdego kredytu – w zależności od jego wartości, daty udzielenia i czasu spłaty, a także kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Wbrew powszechnie panującej opinii, RRSO nie stanowi sumy oprocentowania nominalnego i prowizji bankowej.

Fakt ósmy

W przypadku kredytu ze stosunkowo wysoką prowizją wydłużenie okresu kredytowania wpływa na obniżenie RRSO.

Fakt dziewiąty

W myśl ustawy o kredycie konsumenckim na banki nałożony został obowiązek podawania informacji o RRSO w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego, ale (co ważne!) jedynie w przypadku umieszczania w nich informacji o jego koszcie. Jeśli chodzi o umowy o kredyt konsumencki, oprócz RRSO, banki muszą podawać również informację o całkowitym koszcie kredytu.

EB-Pożyczki startują

Witaj na http://www.e-busines.info.pl/ . Na stronie będziemy bacznie przyglądać się firmom pożyczkowym różnego rodzaju w celu:

 • Rozgryzienia ich modelu biznesowego aby dowiedzieć się czego potrzeba żeby taki biznes rozpocząć w Polsce
 • Poznania ofert firm pożyczkowych dla lepszego zrozumienia sposobu ich działania
 • Ułatwienia podjęcia decyzji osobom zainteresowanym aby pożyczyć pieniądze z takich instytucji
 • Rozjaśnienia najważniejszych wątków z tej tematyki

Pozdrawiamy i zapraszamy już niedługo na pełniejszą odsłonę witryny http://www.e-busines.info.pl/